Jak dowiedział się "Fakt", Mateusz Damięcki starał się o unieważnienie małżeństwa z Patrycją Krogulską, niestety jego wniosek został odrzucony przez Sąd Biskupi.

Reklama

Dla aktora jest to duży problem, ponieważ bardzo zależało mu, by ze swoją nową partnerką, Pauliną Andrzejewską również stanąć przed ołtarzem:

Ślub ko­ściel­ny to dla Ma­te­usza bar­dzo ważna kwe­stia. Chciał przy­się­gać przed oł­ta­rzem Pau­li­nie i jest mocno zmar­twio­ny de­cy­zją od­mow­ną. Z pew­no­ścią bę­dzie się jesz­cze od­wo­ły­wał, ale cięż­ko po­wie­dzieć, jakie ma szan­se w tej spra­wie. Mogą wpraw­dzie wziąć ślub cy­wil­ny, ale to prze­cież nie to samo – zdra­dza tabloidowi zna­jo­my Ma­te­usza.

Czy Damięcki zadowoli się zatem ślubem cywilnym, czy też będzie dalej walczył o unieważnienie przez Kościół swojego poprzedniego małżeństwa?