Nekrolog informujący o szczegółach pogrzebu Tadeusza Żebrowskiego pojawił się w prasie.

Reklama

Mężczyznę żegnają w nim pogrążeni w smutku żona, córki i syn z rodzinami.

Ojciec Michała Żebrowskiego był harcerzem, wieloletnim pracownikiem Polexpo i działaczem Solidarności.

Gdzie odbędzie się pogrzeb?

Uroczystości pogrzebowe Tadeusza Żebrowskiego rozpoczną się o godz. 12.30 w dniu 17 marca w kościele św. Marcina przy ulicy Piwnej 6 w Warszawie. Kondukt pogrzebowy wyruszy po mszy, na Stare Powązki, gdzie ojciec Michała Żebrowskiego zostanie złożony do rodzinnego grobu (godz. 14.30, wejście na cmentarz drugą bramą, św. Honoraty).

Relacja aktora z ojcem była bardzo zażyła. Michał Żebrowski często w wywiadach podkreślał, że rodzice wspierali jego życiowe decyzje, pomagali mu realizować marzenia i byli dumni z jego osiągnięć. W rozmowie z "Vivą!" w 2004 r., który przypomina Plejada.pl mówił, że jego dzieciństwo było szczęśliwe, co zaowocowało pozytywnie w dorosłym życiu.

Za­pach la­su, sko­szo­ne­go sia­na, na­grza­ną słońcem zie­mię, sierść psa, któ­re­go uwielbiałem, wiej­skie po­wie­trze pach­ną­ce świe­żym chle­bem… Sza­lo­ne wa­ka­cje w gó­rach, w miej­scu, do które­go do dziś wracam z roz­rzew­nie­niem, grę w pił­kę… Ale też ab­so­lut­ne po­czu­cie bez­pie­czeństwa. Miałem wspa­nia­łe dzie­ciństwo, każ­de­mu ta­kie­go ży­czę. Za­wsze, gdy mam szcze­rze wszyst­kie­go do­syć, szpe­ram w pamię­ci i to na­praw­dę po­ma­ga. Wie­rzę, że dzie­ciństwo wa­run­ku­je na­sze do­ro­słe ży­cie, że od tego „bagażu” nie da się uciec ani wy­ma­zać go z pa­mię­ci. Z do­mu wy­no­si się coś, co na­zy­wa­my kulturą uczuć, nie mówiąc już o hierar­chii war­to­ści - powiedział Michał Żebrowski.