1 Sprawdź jakie świadczenia rodzinne można otrzymać

Zasiłek rodzinny jest podstawowym świadczeniem, jakie może otrzymać ojciec, matka lub opiekun dziecka. Przysługuje on do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szkole, ale nie może to być to okres dłuższy niż do 21. roku życia. Natomiast jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek będzie przyznany na dłużej (dopóki nie skończy 24 lat). Wysokość zasiłku jest zróżnicowana w zależności od wieku dziecka i wynosi od 68 zł do 98 zł miesięcznie. Ponadto rodzicom przysługują do niego dodatki. Jest ich siedem, a najważniejsze z nich to dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1 tys. zł), dla rodzica przebywającego na urlopie wychowawczym (400 zł miesięcznie), na rozpoczęcie roku szkolnego (100 zł) i dla rodziny wielodzietnej (80 zł miesięcznie).

2 Złóż w gminie wniosek o przyznanie zasiłku na specjalnym druku

Rodzic, który chce otrzymywać świadczenia na dzieci, musi złożyć wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej, jeżeli zajmuje się on przyznawaniem zasiłków. W tych instytucjach rodzic może otrzymać druk wniosku, który musi wypełnić. Może też wydrukować go ze strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Świadczenia są przyznawane na czas okresu zasiłkowego, który zaczyna się 1 listopada, a kończy 31 października następnego roku kalendarzowego, ale wnioski można składać już od 1 września.

3 Dołącz dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do pomocy

Prawo do świadczeń na dzieci mają rodzice, których dochody nie przekraczają kryterium dochodowego. Wynosi ono 504 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy wychowuje się w niej dziecko niepełnosprawne. Przy sprawdzaniu, czy rodzina spełnia to kryterium, brane są pod uwagę dochody osiągane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. Obecnie są to więc dochody z 2010 r. W związku z tym rodzic musi dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych wtedy dochodach oraz inne dokumenty, które są podstawą do przyznania zasiłku oraz poszczególnych dodatków. Należy do nich m.in.: skrócony akt urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lub oświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego.

4 Poczekaj na decyzję gminy o przyznaniu świadczeń

To, kiedy rodzic otrzyma zasiłek na dzieci na nowy okres ich wypłaty, zależy od tego, kiedy złożył wniosek wraz ze wszystkimi dokumentami. Jeżeli zrobił to do końca września, świadczenia za pierwszy jego miesiąc otrzyma na pewno w listopadzie. W przypadku gdy wniosek wpłynął do gminy między 1 października a 30 listopada, ma ona więcej czasu na jego rozpatrzenie. W takiej sytuacji zarówno ustalenie prawa do świadczeń, jak i ich wypłata mogą nastąpić do 31grudnia. Rodzic otrzyma wtedy podwójne pieniądze: za listopad i grudzień.

michalina.topolewska@infor.pl

Podstawa prawna

Art. 3 – 15, 23 – 26 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).