Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z dofinansowania do legalnie zatrudnionej niani, muszą spełniać warunki wynikające z ustawy żłobkowej. Należą do nich podpisanie z nianią umowy uaktywniającej i zgłoszenie jej do ZUS oraz pozostawanie w zatrudnieniu przez obydwoje rodziców dziecka. Przepisy precyzują, że może to być zatrudnienie wynikające ze stosunku pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy cywilnoprawnej, która stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych. Może więc to być umowa-zlecenie, ale już nie umowa o dzieło.
Przepisy nie stawiają jednak żadnych wymagań, jeżeli chodzi o wymiar czasu pracy rodzica, dlatego ZUS opłaci składki, np. gdy pracują na pół etatu. Ponadto z dofinansowania skorzysta rodzic, który prowadzi działalność gospodarczą, ale tylko pozarolniczą. To oznacza, że jeżeli jeden z rodziców jest rolnikiem, dopłaty do legalnej niani nie otrzyma.
Budżet będzie opłacał składki również w przypadku rodzica, który samotnie wychowuje dziecko. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie za takiego uznawany jest rodzic będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, rodzicem, w stosunku do którego orzeczono separację, oraz rodzicem pozostającym w związku małżeńskim, jeżeli jego współmałżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.
W sytuacji gdy jeden z rodziców lub samotny rodzic straci pracę, nie będzie automatycznie przerywane opłacanie składek. ZUS będzie to robił przez 3 miesiące od daty utraty zatrudnienia.
Ustawa przewiduje też przypadki, gdy rodzicowi nie będzie przysługiwało dofinansowanie. Nastąpi to, jeżeli umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi funkcję rodziny zastępczej zawodowej oraz jeżeli dziecko jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym lub objęte opieką dziennego opiekuna. Ostatnią negatywną przesłanką jest korzystanie przez rodzica z ulgi podatkowej na podstawie umowy aktywizacyjnej podpisanej z osobą bezrobotną, o której mówi art. 61c ust. 1 umowy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 26 października 2007 r.