Kwestę posiadania broni reguluje ustawa o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku. Według prawa, osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu. Powinna mieć ukończone 21 lat oraz posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce. Ponadto wymaga się:

  • posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych;
  • posiadania zdolności fizycznej i psychologicznej do posiadania broni (orzeczenie lekarskie i psychologiczne)
  • uzyskania opinii Komendanta Komisariatu Policji

Poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć u komendanta policji. Dokument powinien zawierać informacje na temat rodzaju, przeznaczenia oraz ilości egzemplarzy broni. Najważniejszym elementem wniosku jest podanie ważnej przyczyny, dla której chcemy dysponować bronią.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej;
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne
  • kopię dowodu osobistego
  • dwie fotografie
  • dokument wskazujący na ważną przyczynę posiadania broni:

Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń musi przejść dwuetapowy egzamin przed powołaną przez policję komisją. Część teoretyczna sprawdza znajomość przepisów związanych z posiadaniem broni. W drugim etapie należy dowieść swoich umiejętności w składaniu i rozkładaniu, ładowaniu amunicji, odbezpieczeniu oraz postępowaniu w przypadku wadliwego działania broni. Całość zamyka sprawdzian strzelecki z wykorzystaniem danego rodzaju broni.

Cała procedura wg kodeksu postępowania administracyjnego powinna trwać do miesiąca, ale w przypadku np. braków w dokumentacji - może się ona przedłużyć. Niezbędny też jest wywiad środowiskowy, który przeprowadza dzielnicowy w danej jednostce, pod którą podlega osoba składająca wniosek. W międzyczasie komenda sprawdza, czy nie znajdujemy się w krajowym rejestrze karnym i gdy dokumentacja jest pełna, może przejść do postępowania – informuje bankier.pl.

Uzyskanie pozwolenia na broń wiąże się z szeregiem kosztów. Należy uiścić opłatę skarbową, pokryć koszty egzaminów (różne w zależności od rodzaju i przeznaczenia broni), badań lekarskich oraz psychologicznych. Kwota, którą będziemy musieli zapłacić powinna znaleźć się w przedziale 1200 - 2100 zł.