Armia po raz kolejny wprowadza dodatkowy termin na przeprowadzenie służby przygotowawczej na potrzeby kształcenia do korpusu szeregowych. Już we wrześniu w tym roku odbędzie się dodatkowy nabór. Takie zmiany przewiduje ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra obrony narodowej z 6 września 2010 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. nr 170, poz. 1144 z późn. zm.).

Dodatkowe szkolenie

Wprowadzenie nowego terminu ma umożliwić przeszkolenie w centrach i ośrodkach szkolenia w ramach służby przygotowawczej większej liczby ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Do końca roku armia musi pozyskać aż 20 tys. chętnych. Obecnie jest ponad 10 tys. ochotników, którzy podpisali kontrakty na wstąpienie do NSR. W dodatkowym terminie możliwe będzie przeszkolenie kolejnych dwóch tysięcy chętnych.

Służba przygotowawcza

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, mająca obywatelstwo polskie oraz odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Ochotnicy, którzy chcą się kształcić na potrzeby korpusu oficerów, muszą mieć wyższe wykształcenie. Dla kandydatów do korpusu podoficerów wymagane jest wykształcenie średnie. Z kolei ukończenie szkoły gimnazjalnej wystarczy, aby ubiegać się o wstąpienie do korpusu szeregowych.

Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia. Dla oficerów będą to uczelnie wojskowe, podoficerów – szkoły podoficerskie, a szeregowi będą się dokształcać w ośrodkach szkolenia. Ci ostatni mogą też uczyć w jednostkach wojskowych. Czas trwania takiej służby trwa w zależności od korpusu. Najdłużej, bo aż pół roku, szkoleni są żołnierze na oficerów.

Pięć miesięcy kształcenia jest przewidziane dla podoficerów, a najmniej, bo tylko cztery miesiące, dla szeregowych. Zakończenie szkolenia następuje po zdaniu egzaminu.

Można zrezygnować

Żołnierz pełniący służbę przygotowawczą może być wcześniej z niej zwolniony, jeśli np. utraci obywatelstwo polskie, zostanie wybrany na posła, senatora lub do Parlamentu Europejskiego. W tracie służby może on też zrezygnować w każdym czasie bez podania przyczyny. Nie poniesie z tego powodu żadnych konsekwencji prawnych lub finansowych. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Inne ułatwienia

Ministerstwo Obrony Narodowej po ostatniej nowelizacji rozporządzenia w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych zrezygnowało z części dokumentów wymaganych wcześniej przy składaniu wniosku. Obecnie ochotnicy nie muszą do wniosku dołączać życiorysu, skróconego odpisu aktu urodzenia, uwierzytelnionej kopii świadectwa pracy. Nie muszą też okazywać oryginału aktualnej informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego. W przypadku tego ostatniego dokumentu kandydat tylko we wniosku musi wpisać, że nie był karany za przestępstwa umyślne. Sprawdzi to dowódca jednostki, który może wystąpić o skontrolowanie niekaralności kandydata. Taka zmiana spowoduje, że chętni do służby nie będą musieli wydawać dodatkowo 50 zł na zaświadczenie o niekaralności. Armia nie domaga się też od ochotnika zaświadczenia o zatrudnieniu. Taka informacja, ze wskazaniem stanowiska, powinna być jednak wpisana bezpośrednio przez kandydata we wniosku.

Dodatkowe kursy

Kandydaci mogą zwiększyć swoje szanse na przyjęcie do NSR, jeśli do wniosku dołączą też inne dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej. Mogą to być certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkoleń i kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych albo zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

Samo złożenie wniosku i dokumentów to tylko część rejestracji. Każdy wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. W przypadku zmiany danych w nim zawartych lub w załączonych dokumentach osoba aplikująca musi niezwłocznie o tych korektach powiadomić wojskowego komendanta uzupełnień.

Zachęty finansowe

Osoby, które zdały egzamin w służbie przygotowawczej i zostały przyjęte do NSR, mogą ubiegać się dodatkowo o nagrodę pieniężną. W efekcie żołnierze, którzy przed rokiem zgłosili się do NSR, otrzymają od dowódców jednostek po dwa tysiące złotych. Takie zachęty wojsko wprowadziło w rozporządzeniu z 13 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. nr 140, poz. 821).

Zgodnie z tymi zmianami dla żołnierzy NSR będzie stworzony dodatkowy fundusz, na którym docelowo ma się znaleźć 40 mln zł. Środki z niego będą przekazywane rezerwistom, którzy otrzymają tzw. przydział kryzysowy. Z pieniędzy tych żołnierzom będą wypłacane nagrody. Aby je otrzymać, muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze – mieć podpisany kontrakt z armią przez 12 miesięcy (wtedy osoba należąca do NSR dostanie od dowódcy jednorazową gratyfikację). Po drugie – odbyć ćwiczenia. O przyznaniu nagrody zdecyduje tylko zaliczenie ćwiczeń. Żołnierze nie będą otrzymywać z nich konkretnych ocen.

Podstawa prawna

Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 2 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. nr 189, poz. 1127). Weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 12 września 2011 r.

Par. 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 1 marca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. nr 54, poz. 281).

Art. 59b ust. 4 – 6 i art. 99a i 99b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).