Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń sportową muszą udowodnić, że nie stanowią zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką ustawa o broni i amunicji uznaje udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie odpowiednich kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego.
Decyzja w sprawie pozwolenia na broń sportową ma charakter decyzji związanej. Wykazanie istnienia okoliczności, które z zasady uzasadniają wydanie pozwolenia na broń, przy jednoczesnym braku ustawowych przeciwwskazań, zobowiązuje organy policji do wydania pozwolenia. Obowiązek wykazania uzasadnionych okoliczności przemawiających za przyznaniem pozwolenia na broń sportową spoczywa na osobie ubiegającej się o to pozwolenie. Samo bowiem posiadanie patentu strzeleckiego, a nawet przynależność do klubu strzeleckiego nie uzasadniają udzielenia pozwolenia na broń.

Nie liczą się osiągnięcia

Z żadnego przepisu prawa nie wynika też, że tylko status wybitnego zawodnika sportów strzeleckich czy instruktora strzeleckiego uzasadnia przyznanie pozwolenia na posiadanie broni. Prawo do broni nie jest nagrodą za wybitne osiągnięcia sportowe, a przyznanie takiego prawa zawodnikowi może właśnie służyć podniesieniu jego kwalifikacji sportowych (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 października 2009 r., sygn. akt II SA/Wa 417/2009).
Jednym z warunków koniecznych do wydania pozwolenia na broń sportową jest posiadanie uprawnień określonych w art. 10b ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Przewiduje on, że uprawianie sportów o charakterze strzeleckim wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tych sportach.
Taki dokument wydaje, po przeprowadzeniu egzaminu, polski związek sportowy, o którym mowa w ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857). Za przeprowadzenie egzaminu trzeba zapłacić 400 zł. Jest to dochód właściwego polskiego związku sportowego.
Taki dokument potwierdza posiadanie kwalifikacji niezbędnych do ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych i należy koniecznie złożyć go wraz z wnioskiem składanym u wojewódzkiego komendanta policji.
Czy mogę udostępnić broń osobie, która nie posiada pozwolenia
Od wielu lat mam pozwolenie na broń i zdarza mi się, że podczas wycieczek w odludne tereny pozwalam swojemu pełnoletniemu synowi oddać kilka strzałów do ustawionych celów. Czy jest to dopuszczalne?
Właściciel legalnej broni nie może udostępniać jej osobom trzecim. W przeciwnym razie może on ponieść odpowiedzialność karną. Zgodnie z art. 263 par. 3 kodeksu karnego każdy, kto mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Udostępnieniem jest każde zachowanie, które stwarza możliwość wejścia w posiadanie broni, a polega np. na pozostawieniu jej w miejscu ogólnie dostępnym. Przekazanie to wręczenie broni palnej osobie nieuprawnionej przez samego posiadacza pozwolenia. Dla możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności nie ma znaczenia okres, na jaki nastąpiło przekazanie broni.

Wystarczy 18 lat

Należy pamiętać o tym, że pozwolenia na broń palną nie mogą, co do zasady, uzyskać osoby niemające ukończonych 21 lat. W przypadku broni, która będzie służyła do celów sportowych lub łowieckich, dopuszczalne jest jednak odstępstwo. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie pełnoletniej.
Niezależnie od wieku wnioskodawca musi być w pełni władz umysłowych. Pozwolenia nie dostają bowiem osoby z zaburzeniami psychicznymi, o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej, jak też wykazujące istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego. Wnioskodawca nie może być uzależniony od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych i musi mieć miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich ponosi osoba poddana badaniu.
Uchwalona 5 stycznia 2011 r. nowelizacja ustawy o broni i amunicji doprecyzowała przepisy w ten sposób, że urzędowej zgody na posiadanie i noszenie broni nie mogą uzyskać osoby stanowiące zagrożenie dla siebie, porządku, lub bezpieczeństwa publicznego, które zostały skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo sprawca, który zbiegł z miejsca zdarzenia.
Co do zasady, osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez policję ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Na mocy ustawy są z niego zwolnieni jednak członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego, którzy ubiegają się o pozwolenie w zakresie broni sportowej.

Wymagane dokumenty

Osoba, która ubiega się o pozwolenie na broń do celów strzeleckich, musi złożyć pisemny wniosek skierowany do właściwego komendanta wojewódzkiego policji. Powinien on zawierać następujące informacje: imię i nazwisko wnioskodawcy, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania). We wniosku powinny się znaleźć: seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, PESEL, określenie rodzaju broni, celu, jakiemu ma służyć, liczby jednostek broni. Pismo należy podpisać. Wraz z wnioskiem trzeba złożyć m.in. orzeczenie lekarskie i psychologiczne, dwie fotografie i dowód wpłaty opłaty skarbowe za wydanie decyzji w kwocie 242 zł i inne wymagane dokumenty.
Czy muszę zarejestrować broń sportową na policji
Czytelnik zamierza kupić karabin sportowy centralnego zapłonu. Zastanawia się, czy podlega on rejestracji tak samo jak broń palna bojowa.
Nabywca broni palnej jest zobowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni w komendzie wojewódzkiej policji. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni albo w świadectwie broni.
Aby wniosek był skuteczny, należy do niego załączyć oryginał faktury VAT wystawionej przez sklep lub oryginał umowy kupna/sprzedaży broni, jeśli została nabyta na rynku wtórnym.
Obowiązek rejestracji nie dotyczy jedynie broni gromadzonej w zbiorach muzealnych, będącej przedmiotem obrotu dokonywanego przez przedsiębiorców posiadających stosowne zezwolenia, przekazanej w celu pozbawienia cech użytkowych lub niemającej takich cech. Rejestrować nie trzeba także ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego, broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni i broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Decyzja komendanta

Pozwolenie na broń jest wydawane w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane, oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.
Wydaje je właściwy ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy wojewódzki komendant policji. Na wniosek osoby, która już ma pozwolenie na broń, policja wydaje także zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Za wydanie zaświadczenia trzeba wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Policja może odmówić wydania pozwolenia na broń między innymi w przypadku, kiedy stwierdzi, że wnioskodawca nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Musi to z kolei zrobić, gdy wnioskodawca nie zdał egzaminu albo nie przedstawił stosownego orzeczenia lekarskiego czy psychologicznego. W przypadku odmowy wnioskodawca może złożyć odwołanie do komendanta głównego policji. Powinien je uzasadnić i ponownie wskazać argumenty uzasadniające wydanie pozwolenia, a przede wszystkim spełnianie warunków ustawowych.
Obywatele ubiegający się o legalną broń muszą pamiętać o jednej istotnej sprawie. Organy policji mają obowiązek wydać pozwolenie na broń, jeżeli okoliczności faktyczne, na które powołuje się osoba ubiegająca się o pozwolenie, uzasadniają jego wydanie. Policja nie może uznać na przykład, że tylko uzyskiwanie wybitnych i ponadprzeciętnych wyników w sportach strzeleckich uzasadnia przyznanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Z żadnego przepisu nie wynika bowiem, że tylko osiąganie wybitnych, ponadprzeciętnych wyników sportowych uzasadnia przyznania pozwolenia na posiadanie broni. Prawo do broni nie może być utożsamiane z nagrodą za osiągnięcia sportowe.
W jaki sposób należy przechowywać pistolet sportowy
Zamierzam zdobyć kwalifikacje do posiadania broni do celów sportowych. Czy oprócz formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia od policji muszę tak jak w przypadku broni bojowej trzymać ją w sejfie?
Osoby posiadające broń palną i amunicję są obowiązane przechowywać ją w kasetach metalowych na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku lub metalowych szafach albo sejfach z atestowanymi zamkami. Wyjątkiem są jedynie osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, które w przypadku przechowywania tej broni i amunicji poza wymienionymi wyżej miejscami muszą odpowiednio zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, a także zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywane są broń i amunicja. Muszą to zrobić poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane.
Dokumenty potrzebne do pozwolenia na broń sportową
● podanie do komendanta wojewódzkiego policji
● dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł
orzeczenie lekarskie i psychologiczne
● zaświadczenie z klubu sportowego
● zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do uprawiania strzelectwa sportowego
● protokół egzaminu ze znajomości przepisów obchodzenia się z bronią sportową
● dwa zdjęcia o wymiarach 3 x 4 cm
● inne dokumenty mogące uzasadniać wydanie pozwolenia na broń
Podstawa prawna
Ustawa z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz.U. 2004 r. nr 52, poz. 525 z późn. zm.).