Zgodnie z art. 80 ustawy z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 179, poz. 1750 z późn. zm.) żołnierze zawodowi otrzymują następujące dodatki do uposażenia zasadniczego:

● dodatek specjalny – za szczególne właściwości lub warunki pełnienia zawodowej służby wojskowej,

● dodatek służbowy – za pełnienie zawodowej służby wojskowej na określonych stanowiskach dowódczych i kierowniczych lub samodzielnych albo w określonych jednostkach wojskowych. Dodatek za długoletnią służbę wojskową.

Zasady przyznawania

W przypadku gdy miesięczne uposażenie żołnierza zawodowego pełniącego zawodową służbę wojskową na stanowisku służbowym sędziego sądu wojskowego albo asesora lub prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury jest niższe od miesięcznego wynagrodzenia przysługującego na równorzędnym stanowisku sędziego sądu powszechnego albo asesora lub prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, żołnierzowi przysługuje dodatek wyrównawczy w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem a uposażeniem należnym na zajmowanym stanowisku.

Dodatki do uposażenia zasadniczego mogą być ustalone w stawkach miesięcznych, dziennych albo za wykonanie określonych czynności. Dodatki ustalone w stawkach miesięcznych są dodatkami o charakterze stałym.

Żołnierzowi zawodowemu spełniającemu równocześnie warunki do otrzymywania dodatków specjalnych o charakterze stałym z kilku tytułów przysługuje jeden dodatek specjalny w wyższej stawce miesięcznej. Zasadę tę stosuje się odpowiednio w przypadku zbiegu uprawnień do dodatku służbowego.

Żołnierzowi zawodowemu, który otrzymywał dodatki, specjalne i służbowe, przyznaje się te dodatki w ostatnim miesiącu pełnienia służby w wysokości uzależnionej od okresu ich otrzymywania.

Od 1 sierpnia 2011 r. obowiązują przepisy rozporządzenia ministra obrony narodowej z 26 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. nr 128, poz. 722). Zmiany te mają na celu wprowadzenie do systemu dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych nowych świadczeń pieniężnych (dodatków), które umożliwią zwiększenie miesięcznych dochodów żołnierzy posiadających deficytowe kwalifikacje specjalistyczne. I tak w szczególności mając na względzie potrzebę zmniejszenia dysproporcji uposażeń żołnierzy zawodowych i wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wykonującym podobne jak żołnierze zadania zmiany wprowadzono w odniesieniu do: niektórych członków wojskowego personelu lotniczego, żołnierzy dokonujących obsługi wojskowych statków powietrznych w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego, lekarzy (lekarzy dentystów) pełniących służbę w wojskowych komisjach lekarskich, kontrolerów ruchu lotniczego.

Generalnie zmienione rozporządzenie określa szczegółowe warunki otrzymywania przez żołnierzy zawodowych dodatków do uposażenia zasadniczego oraz ich wysokość. Kwotą bazową w jego rozumieniu jest kwota 1500 zł. Decyzję w sprawie przyznania dodatku o charakterze stałym wydaje się na czas określony lub nieokreślony, nie dłuższy jednak niż czas pełnienia przez żołnierza zawodowego służby na stanowisku służbowym. W przypadku przyznawania, zawieszania, obniżania lub wstrzymywania dodatków o charakterze stałym kopię decyzji dołącza się do akt osobowych żołnierza. Podwyższenie dodatku za długoletnią służbę wojskową wynikające z dokonanej odrębnymi przepisami zmiany stawek uposażenia zasadniczego nie wymaga wydawania nowej decyzji. Od 1 sierpnia br. wprowadzono kolejny przypadek, w którym nie jest wymagane wydawanie decyzji w sprawie przyznania stałych dodatków do uposażenia zasadniczego. Dotyczy to sytuacji ponownego wyznaczenia żołnierza zawodowego na zajmowane dotychczas stanowisko służbowe, co będzie miało zastosowanie przy wyznaczaniu żołnierzy na kolejną kadencję lub w razie zawarcia kolejnego kontraktu na pełnienie służby na tym samym stanowisku służbowym. Ma to uprościć procedury związane z wypłatą stałych dodatków do uposażenia zasadniczego.

Dodatek specjalny

Od 1 sierpnia 2011 r. wprowadzono jednorazowy dodatek specjalny ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej określonych w tabeli zawartej w rozporządzeniu (można ją odnaleźć w serwisie Kadry.gazetaprawna.pl). Przyznaje się go po zakończeniu miesiąca kalendarzowego żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2139, który w trakcie miesiąca kalendarzowego wykonywał loty oznaczone statusem HEAD. Przy określaniu wysokości tego dodatku uwzględnia się w szczególności liczbę lotów wykonanych w trakcie miesiąca kalendarzowego, poziom wyszkolenia specjalistycznego żołnierza oraz posiadane przez niego uprawnienia lotnicze, stopień trudności i złożoności wykonywanych zadań służbowych, a także uciążliwości i zagrożenia, które wystąpiły w trakcie wykonywania lotów.

Zwiększenie mnożnika

Mnożniki kwoty bazowej zwiększa się o 0,10 żołnierzom zawodowym wykonującym bezpośrednią obsługę samolotów wielozadaniowych F-16 lub śmigłowców pokładowych lotnictwa Marynarki Wojennej RP albo statków powietrznych pozostających na wyposażeniu Jednostki Wojskowej Nr 2139 i przeznaczonych do wykonywania zadań transportu powietrznego o statusie HEAD.

Lekarz lub dentysta

Podwyższono miesięczny dodatek służbowy, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej dla zajmujących stanowisko służbowe lekarza lub lekarza dentysty:

● w wojskowej komisji lekarskiej – od 0,70 do 1,00,

● w dowództwie związku organizacyjnego szczebla brygady lub dywizji, wojskowym szpitalu polowym pokrywającym wydatki z budżetu państwa albo w jednostce wojskowej do szczebla brygady, podległej dowódcy rodzaju Sił Zbrojnych, dowódcy operacyjnemu Sił Zbrojnych, szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, dowódcy garnizonu Warszawa lub komendantowi głównemu Żandarmerii Wojskowej – od 0,30 do 0,50,

● w innym niż wymienione powyżej dowództwie albo w innej jednostce wojskowej pokrywającej wydatki z budżetu państwa – od 0,10 do 0,30.

Kontroler ruchu

Przyznano nowy miesięczny dodatek służbowy, ustalony przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej dla zajmujących stanowisko służbowe kontrolera ruchu lotniczego – od 0,30 do 0,50. Stanowiskami służbowymi kontrolerów ruchu lotniczego są stanowiska służbowe, które w etatach jednostek wojskowych oznaczono cechą korpusu osobowego sił powietrznych – 22, cechą grupy osobowej ruchu lotniczego – E oraz symbolem specjalności wojskowej kontrolera ruchu lotniczego – 02 lub 22, albo służby informacji powietrznej – 23, bez względu na nazwę tych stanowisk. Dodatek ten przyznaje się żołnierzowi zawodowemu mającemu ważną licencję kontrolera ruchu lotniczego lub informatora służby informacji lotniczej, na czas nie dłuższy niż czas ważności posiadanych uprawnień lotniczych. Mnożniki kwoty bazowej zwiększa się żołnierzom zawodowym z tytułu uzyskania po wydaniu licencji każdego następnego uprawnienia lotniczego:

● instruktorskiego – o 0,50,

● operacyjnego, uzupełniającego lub służby informacji powietrznej – o 0,10.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2004 r. nr 141, poz. 1497 z późn. zm.).