Od 26 lipca obowiązuje rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

Zgodnie z jego treścią w pomieszczeniu znajdą się pokoje dla osób zatrzymanych, pokój dyżurnego, pokój do przygotowania lub podgrzewania posiłków oraz zmywania naczyń, magazyn rzeczy przekazanych do depozytu i bielizny pościelowej, pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej, w tym umywalnie, natryski i ubikacje. Cele będą mieć powierzchnię zapewniającą nie mniej niż 3 mkw. na jednego zatrzymanego.

Regulacja rozszerza katalog podmiotów właściwych do przeprowadzania kontroli pomieszczeń, sposobu przestrzegania zasad przyjmowania, osadzania, przekazywania i zwalniania osób zatrzymanych, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz właściwego stanu sanitarno-higienicznego o zastępcę naczelnika wydziału do spraw cudzoziemców oddziału Straży Granicznej. Wprowadzenie do rozporządzenia możliwości wyposażania pomieszczeń dla osób zatrzymanych w system monitoringu zwiększy bezpieczeństwo, a także poprawi nadzór nad osobami umieszczonymi w pomieszczeniach.

Rozwiązanie to ma ograniczyć do incydentalnych przypadków liczbę wydarzeń nadzwyczajnych, zwłaszcza prób samobójstw oraz zamachów na własne życie i zdrowie osób umieszczonych w pomieszczeniach. Ułatwi ono również kontrolę sposobu pełnienia służby oraz przestrzegania przez funkcjonariuszy praw osób umieszczonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Ze względu na konieczność wykonywania czynności procesowych i administracyjnych z udziałem osób zatrzymanych rozporządzenie umożliwia tworzenie pomieszczeń do wykonywania tych czynności.

W regulaminie stanowiącym załącznik do rozporządzenia wprowadzono obowiązek odnotowania w prowadzonej dokumentacji poinformowania osoby umieszczanej o przysługujących jej prawach i ciążących na niej obowiązkach oraz zapoznania jej z regulaminem pobytu.

leszek.jaworski@infor.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz.U. nr 143, poz. 843).