Żołnierze, którzy przed rokiem zgłosili się do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), otrzymają od dowódców jednostek po dwa tysiące złotych. Takie zachęty minister obrony narodowej wprowadził do przepisów dotyczących nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych.
Zgodnie z tymi zmianami dla żołnierzy NSR będzie stworzony dodatkowy fundusz, na którym docelowo ma się znaleźć 40 mln zł. Środki z niego będą przekazywane rezerwistom, którzy otrzymają tzw. przydział kryzysowy.
Z pieniędzy tych żołnierzom będą wypłacane nagrody. Aby je otrzymać, muszą spełnić dwa warunki. Po pierwsze – mieć podpisany kontrakt z armią przez 12 miesięcy (wtedy osoba należąca do NSR dostanie od dowódcy jednorazową gratyfikację). Po drugie – odbyć ćwiczenia.
W efekcie o przyznaniu nagrody zdecyduje tylko zaliczenie ćwiczeń. Żołnierze nie będą otrzymywać z nich konkretnych ocen.
Ministerstwo Obrony Narodowej zrezygnowało też z przedkładania, przy składaniu wniosku o wstąpienie do NSR, części wcześniej wymaganych dokumentów. Ochotnicy nie muszą do wniosku dołączać życiorysu, skróconego odpisu aktu urodzenia, uwierzytelnionej kopii świadectwa pracy. Nie są zobowiązani też okazywać oryginału aktualnej informacji o sobie z Krajowego Rejestru Karnego.
Nowe regulacje weszły w życie 22 lipca 2011 r.
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra obrony narodowej z 13 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. nr 140, poz. 821).
Rozporządzenie z 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszów na nagrody i zapomogi oraz źródeł ich finansowania (Dz.U. nr 140, poz. 822).