Rządową propozycją zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony oraz ustawie o kombatantach zajmowały się w czwartek sejmowe komisje obrony narodowej oraz polityki społecznej i rodziny. Posłowie jednogłośnie zarekomendowali Sejmowi przyjęcie projektu bez poprawek.

Obecnie pośmiertne mianowanie na wyższy stopień wojskowy jest możliwe za zasługi na rzecz obronności państwa wyłącznie w przypadku żołnierza w służbie czynnej, jeżeli jego śmierć miała związek z tą służbą.

Zgodnie z projektem nowelizacji w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyższy stopień wojskowy można byłoby pośmiertne mianować osoby, które ze względu na wiek lub stan zdrowia nie podlegały obowiązkowi służby wojskowej, oraz byłych żołnierzy rezerwy. Chodzi o osoby zasłużone w walkach o niepodległość państwa polskiego oraz szczególnie zasłużone w działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Polski. Takie mianowanie będzie mogło nastąpić tylko raz.

Przepisy zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o kombatantach oraz osobach represjonowanych mają usprawnić proces udzielania pomocy pieniężnej najuboższym kombatantom.

Obecnie każdy kombatant, osoba represjonowana, wdowa lub wdowiec po niej ubiegający się o pomoc pieniężną z Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych musi - oprócz wniosku i dokumentów potwierdzających trudną sytuację - przekazać do Urzędu zaświadczenie od kierownika ośrodka pomocy społecznej z informacją o sytuacji rodzinnej i materialnej, a także zasadności przyznania pomocy.

W przypadku braku takiego stanowiska Urząd musi o nie wystąpić, co wydłuża postępowanie i wywołuje niezadowolenie w środowisku kombatanckim. Jak mówił w czwartek wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda, kombatanci uważają obowiązek przedstawiania zaświadczeń za upokarzający i uwłaczający.

Projekt przewiduje zwolnienie kombatantów z obowiązku przedkładania w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych stanowiska kierownika ośrodka pomocy społecznej. Oznacza to powrót do zasad udzielania pomocy pieniężnej obowiązujących przed czerwcem 2007.

Nad projektem debatować będzie Sejm na posiedzeniu plenarnym. Jednak prawdopodobnie nie dojdzie do tego na trwającym właśnie posiedzeniu, lecz dopiero na następnym.